logotype
Katalog PDF Drukuj

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Adam S. Labuda, Z dziejów historii sztuki. Polska, Niemcy, Europa, Poznań 2016, ss. 413, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-16-2.

Książka jest zbiorem studiów poświęconych refleksji nad dziejami historiografii artystycznej w XIX i XX wieku. Większość z nich dotyczy historii sztuki akademicko-uniwersyteckiej, jej dyskursów, instytucji i przedstawicieli. Główne źródło opracowań tkwi w kultywowanych przez autora od początku pracy badawczej zainteresowaniach dla pytań o samowiedzę metodologiczną i historię dyscypliny, o uwarunkowania podejmowanych przez nią zadań i dokonujących się w jej obrębie procesów poznawczych, w tym związków między nauką i politycznymi interesami. Nie jest jednak przypadkiem, iż po roku 1989 – roku przemiany polityczno-ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowej oraz czasie rewizji utrwalonych poglądów i opinii – ciekawość dla tych spraw otrzymała mocny impuls rozwojowy; w rezultacie składające się na książkę teksty powstały w okresie intelektualnego fermentu, którego składnikiem istotnym był zwrot historii sztuki ku swej przeszłości. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Małgorzata Imperowicz-Jurczak, Orzeszkowa w świecie sztuki, Poznań 2016, ss. 445, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-34-6.

Książka jest wyjątkowa jako pierwsza monografia tytułowego problemu i jako odkrywcze studium osoby i twórczości Elizy Orzeszkowej, napisane przystępnie, a więc kierowane nie tylko do wąskiego grona specjalistów. Nie do przecenienia są zamieszone w książce ilustracje, trud ich zgromadzenia (m.in. z XIX-wiecznej prasy) i merytoryczna funkcjonalność materiału ikonograficznego. Jego ilość i rozmieszczenie tworzą równoległą narrację, pozwalają śledzić i sprawdzać „naocznie” sądy Autorki, są także, poza ogromną wartością poznawczą, okazją do przeżyć estetycznych. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Jerzy Topolski, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów, Poznań 2016, ss. 345, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-28-5.

Praca zawiera teksty napisane przystępnym językiem i przedstawia reprezentatywne dla autora Metodologii historii ujęcie historii jako wiedzy praktycznej o działaniach ludzkich, koncepcję świata z historią i świata bez historii, podejmuje zagadnienie myślenia historycznego i swoistości nauk historycznych. Publikacja zawiera także artykuły dotyczące teorii źródła historycznego, zagadnienia zdań bazowych, faktu historycznego, postawy wartościującej historyka oraz relatywizmu poznawczego i paradoksu prawdy historycznej. Ponadto prezentuje przegląd poglądów Topolskiego na temat narracji historycznej, roli bohaterów w historii, wojny jako przedmiotu badań historycznych, problemów pisania historii regionalnej, statusu źródeł literackich w badaniach historycznych, a także refleksje na temat historii alternatywnej i problemu biologicznego wymiaru historii. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku. Idee, ludzie, polityka i kultura, pod red. Dariusza Wojtaszyna, Włodzimierza Stępińskiego i Jerzego Eidera , Poznań 2016, ss. 276, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-54-4.

Główny przedmiot zainteresowania autorów tomu stanowią wybrane aspekty polskiego i niemieckiego i szerzej europejskiego oraz światowego sportu, a także pomijany często w głównym nurcie debat historycznych wkład sportu w stosunki międzynarodowe, zwłaszcza polsko-niemieckie, w świat współpracy i rywalizacji. Tematem publikacji jest działalność sportowa na ziemiach polskich w okresie zaborów, w II Rzeczpospolitej, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, III Rzeczpospolitej, a z drugiej strony w Republice Weimarskiej, w III Rzeszy oraz Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej oraz w zjednoczonych Niemczech. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989, Poznań 2016, ss. 583,  oprawa twarda, szyta, cena 49zł, ISBN 978-83-64864-30-8, ISBN 978-83-8098-001-3.

Praca ukazuje całościowe zmagania o pamięć o Poznańskim Czerwcu w okresie Polski Ludowej od pierwszych miesięcy po „czarnym czwartku” 28 czerwca 1956 do 28 czerwca 1989, w którym to dniu po zwycięskich dla Solidarności wyborach do Sejmu i Senatu zorganizowano legalne obchody jego kolejnej rocznicy. Autor w oparciu o bardzo szeroką podstawą źródłową z detektywistyczną dociekliwością wytropił wszelkie możliwe ślady pamięci o Poznańskim Czerwcu. Opisuje on walkę dwóch stron o pamięć o tym istotnym wydarzeniu, tzn. strony oficjalnej urzędowej jak i społecznej związanej z opozycją. Autor pokazuje mechanizmy i skalę społecznego zapominania o Poznańskim Czerwcu. Oprócz podstawy źródłowej podstawowy walor książki to jej pionierskość i nowatorskie ujęcie. Książka jest bogato ilustrowana unikatowymi fotografiami. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Maren Röger, Ucieczka, wypędzenie i przesiedlenie. Medialne wspomnienia i debaty w Niemczech i w Polsce po 1989 roku, Poznań 2016, ss. 670,  oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-23-0.

Autorka przeprowadza po raz pierwszy systematyczne badania roli mediów w niemieckiej i polskiej kulturze pamięci w odniesieniu do kwestii ucieczki, wypędzenia i wysiedlenia. Bierze pod lupę zarówno debaty toczone w ramach polityki pamięci, jak i narracje wytworzone w danej kulturze pamięci odnoszące się do przymusowej migracji, analizując szerokie spektrum niemieckich i polskich przedstawień medialnych, medialnych inscenizacji i skandalizacji po 1989 roku. Na kilku płaszczyznach prześwietla medialne kultury memorialne i kultury sporu po 1989 roku w aspekcie ich stosunku do „ucieczki i wypędzenia”. Opisuje kolejne fazy niemieckiego i polskiego dyskursu o wypędzeniach po 1989 roku i role, jakie w każdej fazie odgrywały poszczególne media. Uwagę kieruje również na aktorów medialnych dyskursów wypędzenia, na „naocznych świadków historii". spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Marcin Maciejewski, Metal-granica-rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej, Poznań 2016, ss. 198,  oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-32-2.

Praca dotyczy depozytów metalowych w kontekście sieci osadniczej na Pobrzeżu i Pojezierzach Południowobałtyckich w okresie późna epoka brązu-wczesna epoka żelaza. Autor skoncentrował się na takich zagadnieniach jak: a) społeczności składające depozyty przedmiotów metalowych - teoretyczne podstawy interpretacji, b) przestrzeń deponowania - empiryczne podstawy weryfikacji hipotez opisujących depozyty przedmiotów metalowych jako elementów sieci osadniczej, c) depozyty przedmiotów metalowych jako elementy sieci osadniczej i miejsca w przestrzeni kulturowej. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Mateusz Jaeger, Bronze Age Fortified Settlements in Central Europe , Poznań 2016, ss. 175,  oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-29-2.

Praca ma na celu opisanie i scharakteryzowanie środkowoeuropejskich społeczności osad obronnych w I poł. II tys. BC. Ze względu na znaczną ilość stanowisk obronnych odkrytych w różnych częściach Europy zdecydowano się oprzeć konstrukcję pracy o cztery wybrane obszary próbne. Są to: strefa alpejska, południowo-zachodnia Wielkopolska, środkowe dorzecze Dunaju oraz dorzecze górnej Cisy. Wszystkie z wymienionych związane są z określonymi jednostkami kulturowymi: tzw. wewnątrzalpejskimi ugrupowaniami epoki brązu, kulturą unietycką, Vatya oraz Otomani-Füzesabony. W kolejnych rozdziałach omówiono: gospodarkę i środowisko naturalne, zabudowę wewnętrzną, umocnienia, metalurgię oraz chronologię. Ponadto każdy z rozdziałów podsumowany został dyskusją na temat funkcji i roli osad obronnych w określonych regionach. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Andrzej Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Poznań 2016, ss. 149,  cena 30 zł, ISBN 978-83-64864-51-3.

Praca stanowi zbiór studiów skoncentrowanych wokół problematyki którą autor przez całe swoje życie zawodowe się zajmował. I tak mamy rozprawy dotyczące osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, problem Łemków na Ziemiach Zachodnich, zagadnienia związane z pograniczem Polska NRD po 1972 roku. Osobną grupę stanowią studia dotyczące problemów integracji europejskiej. Szereg umieszczonych studiów dotyczy także ziemiaństwa polskiego oraz problemów dotyczących różnych kwestii historycznych i społecznych Wielkopolski XX w. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Andrzej Daczyński, Apelacja w postępowaniu cywilnym, Poznań 2016, ss. 222, oprawa twarda, ISBN 978-83-64864-47-6.

spis treści

 

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej, pod red. Barbary Sienkiewicz i Sylwii Karolak, Poznań 2016, ss. 352, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-39-1.

Przedmiotem refleksji autorów są utwory poetyckie, prozatorskie, dramatyczne, ale także słuchowiska radiowe, tomy o charakterze reportażowym czy wspomnieniowym. Autorzy kilku szkiców próbują uchwycić specyfikę narracji alternatywnych i wskazać możliwości, jakie daje ich wykorzystanie. W tomie znalazły się także szkice, których autorzy sięgają po historie alternatywne, tak zwane narracje kontrfaktyczne, często sytuujące się w obrębie literatury popularnej. Ich analiza prowadzi do konstatacji o przesuwaniu się granic możliwości i stosowności literackiego wyzyskania doświadczeń ekstremalnych, szczególnie przez literaturę popularną, a także wykorzystywania ich „śladów” w sporach o charakterze światopoglądowym. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Fenomenologia, Numer 14/2016, Poznań 2016, ss. 270, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-71-1.

spis treści

 

 

 

 http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920-2000, pod red. S. Lisieckiego i J. Kubery, Poznań 2016, ss. 667, oprawa twarda, cena 65 zł, ISBN 978-83-64864-19-3.

Miasto jako miejsce skupienia społecznego zawsze budziło zainteresowanie socjologów. Na temat miasta i jego społecznego i urbanistycznego podsystemu wypowiadali się socjologowie poznańscy od początku istnienia socjologii akademickiej w Polsce, związanej z nazwiskiem Floriana Znanieckiego i z utworzoną w 1920 r. w Poznaniu Katedrą Socjologii i Filozofii Kultury, a od 1921 r. - z Polskim Instytutem Socjologicznym, późniejszym Instytutem Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Drugi ośrodek badań socjologicznych w Poznaniu mieścił się w Instytucie Zachodnim, który powstał jeszcze w czasie II wojny światowej. Książka przypomina prace i badania charakterystyczne dla poznańskiej socjologii okresu 1920-2000. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, pod red. Krzysztofa Urbaniaka, Poznań 2015, ss. 295, ISBN 978-83-64864-45-2.

Monografia ta jest rzetelnym, wartościowym i pożytecznym źródłem wiedzy oraz naukowych inspiracji nie tylko dla teoretyków prawa konstytucyjnego, ale także dla przedstawicieli zawodów prawniczych - radców prawnych i adwokatów - profesjonalnie zaangażowanych w postępowania w sprawach skarg konstytucyjnych, jak również dla studentów prawa. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Interpretacja jako doświadczenie, pod red. Piotra Śliwińskiego, Poznań 2015, ss. 267, ISBN 978-83-64864-27-8.

Autorzy, których teksty złożyły się na tę książkę, prezentują warsztat, nabyte umiejętności, świadomość teoretyczną, opanowane metody, profile swej badawczej przyszłości. Jednak poza tym, czasami zaś przeciw temu, z przedstawionych tekstów wyłania się pasja i wrażliwość, życie, które pragnie zrozumieć samo siebie i w każdej chwili, z każdym nowym pytaniem - debiutuje. spis treści

 
http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Piotr Przybyła, Narracje (i) infrastruktury. "Mit Ziem Odzyskanych" w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży), Poznań 2016, ss. 437, cena 45 zł, ISBN 978-83-64864-24-7.

Książka eksploruje tematy pamięci zbiorowej, miejsc pamięci oraz narracji budowanych (także przez władzę) wokół znaczących dla pamięci politycznej kraju miejsc. Autor na przykładzie Góry św. Anny oraz Ślęży ukazuje mechanizmy budowania politycznej i pamięciowej infrastruktury wokół tych dwóch miejsc przez władze Polski Ludowej lat pięćdziesiątych. Miejsca te, znaczące ze względu na ich położenie w obrębie Ziem Odzyskanych, miały poświadczyć swoją historią i przeszłością polskość (i słowiańskość w przypadku Ślęży) Ziem Odzyskanych. Historia polityczna tych miejsc konstruowana była przez różne środowiska: w przypadku Góry św. Anny ogromną rolę w tworzeniu narracji o tym miejscu miało środowisko powstańców śląskich, którzy działali na rzecz upamiętnienia czynu powstańczego poprzez pomnik. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Czasopismo Prawno-Historyczne, zeszyt 2/2015, Poznań 2015, ss. 380, cena 55 zł, ISBN 978-83-64864-49-0.

 

spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Pogranicza językoznawstwa polonistycznego, tom 30/2015, Poznań 2015, ss. 206, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-44-5.

 

spis treści

 

 http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

 

Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Pogranicza językoznawstwa polonistycznego, tom 29/2015, Poznań 2015, ss. 183, cena 40 zł,
ISBN 978-83-64864-43-8.

 

spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej radców prawnych i lekarzy, pod red. Jacka Sobczaka, Jędrzeja Skrzypczaka i Moniki Urbaniak, Poznań 2015, ss. 370, ISBN 978-83-64864-41-4.

W monografii podjęto problem charakteru zawodu zaufania publicznego, odniesiono się do sprawy zawodów regulowanych w systemie prawnym Unii Europejskiej, przedstawiono tradycję samorządów prawniczych w Polsce, podejmując także szczegółowe problemy odnoszące się do podstaw prawnych odpowiedzialności. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Mirosław Sadowski, Małżeństwo w prawie islamu. Wprowadzenie, Poznań 2015, ss. 75, ISBN 978-83-64864-40-7